Zimsko prvenstvo Kluba 2007. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2008. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2009. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2010. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2011. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2012. godine

Zimsko prvenstvo Kluba 2013. godine